سخنرانی‌ها

10 / 06 / 1384

رازي پزشکي آزمون‌گرا 

موزۀ تاريخ علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران؛ 

06 / 09 / 1384

روش تاريخ‌نگاري پزشکي در شش سده نخست هجرت

انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران 

27 / 11 / 1384

قولنج از ديدگاه رازی و ابن‌سينا 

موزۀ تاريخ علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 

02 / 06 / 1385

دندان‌پزشکي از کتاب طب منصوري رازي 

موزۀ تاريخ علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران 

15 / 12 / 1387

تاريخ دندان‌پزشکي ايران‌باستان تا سدۀ ششم هجرت

کنگرۀ تاريخ و اخلاق پزشکي- دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

22 / 08 / 1388

چگونگي پرکردن دندان‌ها در هزار سال پيش 

نهمين کنگرۀ دندان‌پزشکي ترميمي  - تهران

06 / 12 / 1389

قلاع یا آفت و برفک و یا هر گونه زخم دهانی در متون پزشکی کهن

دومین سمینار طب اسلامی و ایرانی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

22 / 02 / 1389

بررسی بیماری‌های بافت‌های نگاه‌دارندۀ دندان و شیوۀ درمانی آن‌ها در ایران باستان

پنجاهمین کنگرۀ بین‌المللی سالانه انجمن دندان‌پزشکی ایران، تهران - برج میلاد 

15 / 10 / 1390

پروتزهای دندانی در گسترۀ تاریخ دندان‌پزشکی کهن تا دوران رنسانس

یازدهمین کنگرۀ پروستودنتیست‌های ایران، تهران - برج میلاد 

22 / 02 / 1391

نگاهی گذرا بر تاریخ دندان‌پزشکی جهان باستان 

پنجاه و دومین کنگرۀ بین‌المللی سالانۀ انجمن دندان‌پزشکی ایران، تهران - برج میلاد