گردآوری و تألیف

جستاری در تاریخ فلسفۀ پزشکی اسلام، بررسی جایگاه دانش پزشکی و زیرشاخه‌های آن در طبقه‌بندی علوم اسلامی و شیوه‌ی دایره‌المعارف‌نویسی و دانشنامه‌های به زبان‌ها و رشته‌های گوناگون و تاریخچۀ دانشنامه‌نویسی در جهان و سرزمین ایران و اسلام، پژوهش و گردآوری، مركز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، چاپ چوگان، 166 برگه، قطع رقعی، پاییز 1389خ؛                  
سیری در سده دانش دندان‌پزشکی از (۲۳۶ - ۵۳۱ ق)، گردآوری و پژوهش و برگردان بیش از بیست کتاب چاپی و خطی به زبان و عربی و پارسی آن دوران، از 236ق تا 531 که از فردوس الحکمه علی تبری تا اغراض الطبیه و مباحث العلائیه جرجانی، گروه تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و انجمن دندان‌پزشکی ایران، و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، 700 برگه، قطع وزیری، بهار 1389خ؛                             
سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین، برگردان بخش پیشاب‌ کتاب الحاوي في الطب حکیم محمد بن زکریا رازی همراه با توضیحات هفده تن از پزشکان فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، موسسۀ میراث مکتوب، تهران، 555 برگه، قطع وزیری، 1399خ.