تصحیح و تحقیق کتاب‌های خطی و مقدمه‌نگاری

دیباجه‌ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان از دیرباز تا سده ۱۱ھ، مجمع ‌النفايس و حجلة العرايس، سالک‌الدين ابوالحسن ‌محمد حمویی (زادۀ 952 – زندۀ 1032ق) فرزند مالک‌الدین مؤید انصاری شیرازی، تصحیح، تحقیق و مقدمه‌نگاری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران، تهران، 480 برگه، قطع وزیری، 1396خ.                  
حفظ ‌البدن: حفظ الصحة (رساله‌ای فارسی در بهداشت و تندرستی)، امام‌ ابوعبدالله فخرالدین‌ محمد فرزند عمر تبرستانی رازی (544 – 606ق)، تصحیح، تحقیق و مقدمه‌نگاری، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، شصت و چهار برگه مقدمه + 256 برگه متن، 1390خ.؛                             
رسالة في اوجاع‌المفاصل و علاجها؛ کتاب ‌الحاصل في علاج ‌المفاصل، ترجمه فارسی اوجاع ‌المفاصل از مترجمی ناشناخته در سدۀ هفتم هجری، تصحیح، تحقیق و مقدمه‌نگاری؛ به همراه ترجمه فارسی مقالة في ‌النقرس، ابوبکر محمد فرزند ‌زکریا رازی (251 – 313ق)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، هفتاد برگه مقدمه + 449 برگه متن، 1399خ.